مدیرگروه ارتباط تصویری

 مدیرگروه آموزشی ارتباط تصویری

فواد نجم الدین

  • استادیار
  • گروه ارتباط تصویری
  • تلفن: 5-44238171
  • ایمیل: najm@usc.ac.ir